Monday, August 01, 2005

Đói và buồn ngủ!

10:03 AM
Đói quá ! Sáng chưa kịp ăn gì cả là phải phóng đến trường, dòm tụi nhỏ thi buồn ngủ quá, mỗi ca có 45 phút thôi mà buồn ngủ ghia, có lẽ là cái thói ngủ nướng trong hè :P Năm sau phải đi trông thi đại học 3h đồng hồ liền chắc chết quá!

Ngồi trông thi mà buồn như con chuồn chuồn, lẻn lên mạng, vô blog chơi cho đỡ buồn ngủ.

Mới nhận lệnh đi "chiến đấu" ngay đầu tuần sau tiếp, mèn ơi.
Chia sẻ: