Sunday, September 24, 2006

Chưa bao giờ bực mình như thế này!

9:31 AM

Bực mình bực mình bực mình, tức không chịu được, điên không chịu được, chả ra cái gì cả.
Giao việc không trao đổi kỹ nội dung, cứ úp úp mở mở, dấu dấu diếm diếm .... rồi trách móc, rồi đổ lỗi ... tức không chịu được, bực không chịu được, điên không chịu được.
Dọa à, vâng cứ dọa đi, dọa thoải mái...
Vâng ạ, giao việc có hỏi xem là trong thời gian 3 ngày như vậy, có làm được không?
Vâng ạ, giao việc mà có những thứ dấu đi, rồi trách không kín kẽ?
Một buổi sáng chủ nhật hay thật! Điên thật.
Chia sẻ: