Friday, July 27, 2007

Harry Potter 7 - At the story's end

2:12 PM
Đọc xong rồi ! Harry Potter and the Deathly Hallows ! Tất cả không nằm ngoài dự đoán !

Snape - long-life love !


Cái kết hơi bị cổ tích, uh, vì nó dành ho thiếu nhi chứ không phải dành cho kẻ cà chớn như mình !
Chia sẻ: